Комплексна міжнародна практика

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Комплексна міжнародна практика є складовою частиною освітньо- професійної програми «Маркетинг» другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та проводиться відповідно до затверджених робочим навчальним планом і графіком навчального процесу з метою закріплення здобувачами вищої освіти системи професійних вмінь і навичок, а також досвідом професійної діяльності, та має сприяти саморозвитку здобувача. Міжнародна практична підготовка покликана забезпечити набуття практичних навиків роботи в міжнародному просторі, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності.

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Згідно «Положення про організацію і проведення міжнародної практики студентів», комплексна міжнародна практика здобувачів вищої освіти передбачає закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок і досвіду роботи за спеціальністю, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Силабус: Комплексна міжнародна практика 2023