Каталог вибіркових дисциплін СВО “Доктор філософії”

Каталог вибіркових освітніх компонентів для освітньої програми Маркетинг, спеціальність 075 маркетинг, СВО доктор філософії

№ з/п Назва освітнього компоненту Кількість кредитів ЄКТС Посилання на силабус
1 2 3 4
  3 семестр (необхідно набрати 6 кредитів)
1 Методика виконання дисертаційної роботи 6 http://marketing.ontu.edu.ua/metodika-vikonannya-disertatsijnoyi-roboti/
2 Технології Digital-маркетингу*

 

3 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2022/10/Silabus-Tehnologiyi-Digital-marketingu.pdf
3 Організація ефективної діяльності суб’єктів готельно – ресторанного бізнесу* 3 http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2023/10/Silabus_OEDS-2023.pdf
4 Креативний менеджмент* 3 http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2021/09/SIL_kreativ_menedzh_2021.pdf
5 Формування маркетингових стратегій аграрних підприємств 6 http://marketing.ontu.edu.ua/formuvannya-marketingovih-strategij-agrarnih-pidpriyemstv/
6 Економічний аналіз ефективності наукових розробок та впроваджень* 6 http://kub.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/9/2024/04/VK1-Ekonomichnij-analiz-efektivnosti-naukovih-rozrobok-ta-vprovadzhen.pdf
4 семестр (необхідно набрати 6 кредитів)
1 Управління конкурентоспроможністю підприємства 6 http://marketing.ontu.edu.ua/upravlinnya-konkurentospromozhnistyu-pidpriyemstva/
2 Брендинг територій 6 http://marketing.ontu.edu.ua/proyekt-onp-075-marketing-2/
3 Регіональний маркетинг 6 http://marketing.ontu.edu.ua/regionalnij-marketing/
4 Концептуальні та методологічні основи управління маркетинговою діяльністю 6 http://marketing.ontu.edu.ua/kontseptualni-ta-metodologichni-osnovi-upravlinnya-marketingovoyu-diyalnistyu/

*Дисципліна з іншої ОП