Монографії

 Без имени Колективна монографія. «Маркетинг, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». ОНАХТ. – Роздільна: Вид-во «Лерадрук», 2020- 757 с.

Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань економічного розвитку з врахуванням маркетингової стратегії у підприємницькій діяльності. Дана праця безперечно зацікавить науковців, аспірантів, студентів та всіх небайдужих до теми монографії.

 Монографія інвестиції соколюк Маркетинг інвестицій регіонального розвитку: моног. / В.М. Бондаренко, О.М. Ковінько, К.Ю. Соколюк. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2018. 280 с.У монографії досліджено особливості формування ресурсного потенціалу на мікро- та на макрорівнях. Визначено взаємопов’язаність соціально-економічного розвитку країни із характером трансформаційних процесів. Обґрунтовано напрями використання маркетингових засобів у ході інвестиційного забезпечення ресурсного потенціалу регіону в умовах міжнародної диверсифікації. Розкрито економічну сутність інноваційної складової ресурсного потенціалу. Удосконалено інституційне забезпечення оптимізації розвитку та використання потенціалу регіону. Запропоновано інструменти управління маркетинговою діяльністю в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності для покращення інвестиційного забезпечення ресурсного потенціалу підприємств.

Монографія призначена для викладачів, науковців, керівників підприємств, регіональних державних органів та здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.

 photo_2021-02-26_15-51-32 Коденська М.Ю., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Соколюк К.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин / М.Ю. Коденська, Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, К.Ю. Соколюк. – Умань : Видавець: «Сочінський», 2017. – 169 с.

Економічне життя суспільства, держави складне, багатогранне й суперечливе, бо взаємопов’язане з людиною, її потребами і можливостями розвитку й реалізації структурних складових ресурсного потенціалу як основи людського капіталу.

Наукове осмислення сутності людського капіталу, визначення вартості, інвестування формування, розвитку й використання в якості специфічного інвестиційного ресурсу через працю як фундаментальної основи самовідтворення і саморозвитку людини – виробника, носія і користувача людського капіталу є особливо актуальним в умовах становлення інноваційної моделі розвитку економіки України, її аграрної сфери.

Висвітлено теоретичні основи соціально-економічної сутності людського капіталу, структурні складові його формування й розвитку та методичні підходи до визначення вартості. Розкрито соціально-економічний базис формування й розвитку ресурсних складових  людського капіталу, в системі якого: аграрно-продовольче забезпечення, державна підтримка розвитку аграрної сфери, достатні інвестиції у розвиток людини та гідна заробітна плата як важливіше джерело інвестицій у розвиток людського капіталу. Опрацьовано концептуальне бачення результативності людського капіталу як специфічного інвестиційного ресурсу, та висвітлено сутність праці людини як фундаментального базису самовідтворення і саморозвитку людини – виробника, користувача і носія людського капіталу.

Розрахована на науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів аграрно-промислового сектору економіки та всіх зацікавлених проблемою розвитку людського капіталу.

 продовольча безпека Продовольча безпека. Якість та безпечність харчової продукції / Н.Р. Кордзая, Б.В. Єгоров. – Херсон: Видавництво «ОЛДІ-ПЛЮС», 2019. – 132 с.
ISВN 978-966-289-320-5В монографії зроблена спроба узагальнення знань щодо управління якістю та безпечністю харчової продукції в Україні та світі. Розглянуто особливості функціонування міжнародної та вітчизняної систем стандартизації. Проведено аналіз структури бази державних стандартів на харчову продукцію, сировину та напої. Встановлено, що сьогодні Україна потребує розробки комплексного підходу до формування системи нормативної документації на про- довольство. Адже визначення якісних показників стандартизованими методами є гарантією контрольованої якості та високої конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції та як наслідок підвищення рівня продовольчої безпеки України.Видання може буди корисним науковцям у галузі стандартизації й управління якістю та безпечністю харчової продукції, законодавчій та виконавчій владі, керівникам промислових підприємств, студентам магістратури і аспірантам з товарознавства, маркетингу, фінансово-економічної безпеки, харчових технологій та широкому колу читачів.
 
 Trud_monograf_1  Формування трудового потенціалу аграрних підприємств та підвищення ефективності його використання. Монографія / Л.А. Бахчиванжи, Н.А. Добрянська, Л.В. Лопотан, Т.А. Малярчук – Одеса: ВА “АСПЕКТ”, 2012 – 124 с.

У монографії узагальнено теоретичні засади формування та використання трудового потенціалу аграрних підприємств. Здійснено оцінку трудового потенціалу та виявлено основні фактори його раціонального використання на прикладі великотоварних підприємств Татарбунарського району Одеської області. Визначено перспективи підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарського виробничого кооперативу та акціонерного товариства.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, що цікавляться проблемами формування і використання трудового потенціалу аграрних підприємств.

 1 Дейниченко Г.В. Формирование потребительских свойств комбинированных зерновых продуктов (Монографія)/ Г.В.Дейниченко, Л.В. Сердюк, М.Р. Мардар, Т.А. Колесниченко – Х.: Факт, 2012. – 352 с.

Розглянуто питання формування споживних властивостей комбінованних зернових продуктів на всіх етапах їх створення – від вибору сировинних компонентів для їх виробництва до отримання кінцевої продукції та її доведення до споживача. Наведено асортимент і харчова цінність розроблених продуктів. Призначена для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів харчового профілю, а також практичних працівників і спеціалістів харчової промисловості.

  • Єгоров Б.В. Наукові основи формування та покращення споживних властивостей нових зернових продуктів: (Монографія)/ Б.В. Єгоров, М.Р. Мардар – О.: ТЕС, 2013. – 387 с.

У монографії розглянуто питання формування та покращення споживних властивостей нових зернових продуктів підвищеної харчової цінності з урахуванням вимог нутріціології та уподобань споживачів. Призначена для студентів, аспірантів, наукових співробітників вищих учбових закладів харчового профілю, а також виробників харчових продуктів.

  • Голубьонкова О.О. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів (Монографія) / О.О. Голубьонкова-.: Одеса, Фенікс, 2013 р. – 448с.
  • Голубьонкова О.О. Мова професійної комунікації в умовах міжкультурного діалогу (Монографія) / О.О. Голубьонкова-.: Тамбов, Вид-во ТРОО «Бізнес-Наука-Суспільство», 2013 р. – 183с.
  • Голубьонкова О.О. Застосування методологічних основ семіотики для підвищення ефективності рекламних матеріалів (Монографія) / О.О. Голубьонкова, І.О. Купріна-.: Тамбов, ТГУ, Російська Федерація, 2014 р. – 417с.
  • Голубьонкова О.О. Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України в світову економіку (Колективна монографія) / О.О. Голубьонкова, І.О. Купріна-.: Одеса, ОНАХТ, 2014 р. – 188с.
  • Ларіна Ю.С. Нова роль маркетингу і комунікаційних технологій в бізнесі і суспільстві: локальні і глобальні аспекти: (Монографія) / Ю.С. Ларіна, Л.Ф. Романенко -.: США, Сент-Луїс, штат Міссурі: Видавництво науково-інноваційний центр, ТОВ., 2015р. – 551с.
  • Барна Н.В. Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність: (Монографія) / Н.В. Барна, Л.Ф. Романенко -.: К: НТУУ «КПІ», 2015 р. 236 с.
  • Брайко М.Г. Тенденції розвитку та проблеми виробництва локальних вин в Україні (Монографія) / І.О. Седікова, М.Г. Брайко, А.В. Брайко -.: Одеса: видавець Бухаєв В.В., 2015 р. – с.186-193
  • Голубьонкова О.О. Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства (Монографія) / О.О. Голубьонкова, І.О. Маштакова-.: Одеса: Фенікс, 2015 р. – 360 с.