Каталог вибіркових дисциплін СВО «Магістр»

Порядок формування вибіркової складової освітньої програми
075 «Маркетинг» СВО Магістр у 2022/2023 н.р.

1. Для формування індивідуального плану навчання студентам ОП «Маркетинг» СВО Магістр необхідно ознайомитися з анотаціями освітніх компонентів, що пропонуються та визначити їх пріоритетність з точки зору перспективи кар’єрного розвитку та індивідуальних переваг.

Анотації вибіркових освітніх компонентів

Анотації вибіркових освітніх компонентів з іншої ОП

2. Протягом перших двох тижнів навчання (заочна форма навчання – протягом першого тижня першої сесії настановчих занять) пишуть заяву та подають її до деканату.

3. Зміна студентом свого вибору після його затвердження можлива лише за письмовим дозволом декана факультету; при цьому зміна обраних дисциплін (блоків) після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не допускається взагалі.

4. Якщо особа, яка навчається, у встановлені терміни без поважних причин не скористався своїм правом вибору навчальних дисциплін, відповідні позиції його індивідуального плану визначаються тьютором або керівником структурного підрозділу.

Нижче наведено перелік освітніх компонентів.

Каталог вибіркових освітніх компонент ОП «Маркетинг»
спеціальність 075 Маркетинг СВО «Магістр»

№ з/п Назва освітнього компоненту Кількість кредитів ЄКТС Посилання на силабус
1 2 3 4
  1 семестру
1 Управління якістю в галузі 4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2022/09/Silabus-Upravlinnya-yakistyu-v-galuzi.pdf
2 Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу  4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2022/09/Silabus-Innovatsijnij-rozvitok-pidpriyemstva-na-zasadah-marketingu.pdf
3 Стратегічний маркетинг  4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2023/01/Silabus-Strategichnij-marketing.pdf
4 Логістичний менеджмент  4 http://mil.ontu.edu.ua/?page_id=41
5 Охорона праці  та цивільний захист в галузі  4 https://www.lifesafety.onaft.edu.ua/uk/site/courses-and-programs
6 *Інвестиційний менеджмент  4 http://surl.li/cijav
  2 семестру
1 Міжнародний маркетинг та маркетинг територій 4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2023/03/RP-Mizhnarodnij-marketig-ta-marketing-teritorij.pdf
2 Рекламний дизайн  4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2022/10/Silabus-Reklamnij-dizajn.pdf
3 Соціальна відповідальність  4 http://socist.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/03/%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%A1-075-%D0%A1%D0%9E%D0%A6-%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9F.pdf
4 Брендинг територій  4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2023/03/Silabus-Brending-teritorij.pdf
5 Маркетинг відносин  4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2023/03/Silabus-Marketing-vidnosin.pdf
6 Комплексна міжнародна практика  8 http://marketing.onaft.edu.ua/075-vibirkovi-osvitni-komponenti-bakalavrskogo-rivnya/
7 Основи зв’язків з громадськістю  4 http://marketing.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2023/04/Silabus-Organizatsiya-zv-yazkiv-z-gromadskistyu.pdf
7 *Бренд-менеджмент та управління діловим іміджем  4 http://surl.li/cijao