Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Кваліфікаційна робота магістра є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння здобувачем теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’...

Комплексна міжнародна практика

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Комплексна міжнародна практика є складовою частиною освітньо- професійної програми «Маркетинг» другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та проводиться відповідно до затверджених робочим навчальним план...

Дослідницька практика

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Дослідницька практика» розглядає питання практичної підготовки та оволодіння здобувачами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в ОНТУ знань, професійних умінь та н...

Торговельний маркетинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Торговельний маркетинг» Сучасне управління торговельною діяльністю потребує глибоких знань ринкових механізмів, принципів та методів вивчення ринку, орієнтації діяльності підприємства на задоволення потреб споживачів, а отже постійного розвитку та дивер...

Стратегічний аналіз у маркетинговій діяльності

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ Освітній компонент (ОК) «Стратегічний аналіз у маркетинговій діяльності» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють приймати виважені і ефективні рішення щодо розробки маркетингової стратегії підприємства, ...

Рекламний менеджмент

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Розвиток української реклами відбувався паралельно із формуванням та структуруванням інформаційного простору країни, що вимагало формування відповідної правової бази з метою регулювання відносин, які виникають в процесі створення, розповсюдження та отримання реклами. Нині рекла...

Організація зв’язків з громадськістю

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) – діяльність спрямована на покращання відношень між організацією та різними колами громадськості шляхом формування її сприятливого іміджу, позитивного ставлення до її продуктів, а також нейтралізації негативних подій і чуток....

Товарна інноваційна політика та політика розподілу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Інноваційна політика є основою сучасної товарної політики, оскільки шлях до ринку для товару починається з розробки та впровадження нової ідеї. Товарна інноваційна політика - це процес пошуку ідеї та створення нового товару з урахуванням потреб споживачів, вихід нового товару ...

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність» є обов’язковою дисципліною. Програма навчальної дисципліни розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», надає розуміння науки як дослідження, розглядає конкретно-науков...

Міжнародний маркетинг та маркетинг територій

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна «Міжнародний маркетинг та маркетинг територій» - сукупність принципів комплексного системного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві та реалізація основних функцій маркетингу у міжнародному бізнесі. Нагальним об’єктом уваги дисципліни є вивче...