Освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхн...

Проєкти освітніх програм

ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ Мета освітніх програм: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати комплексні задачі в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності з формування програмних компетентностей, що дозволять оволодіти базисними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінал...