Підручники

 Перелік навчальних посібників, опублікованих викладачами кафедри

 

Logistika _1

Логістика: навчальний посібник. Вид-во «Астропринт». 2020

У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні аспекти логістики (сутність логістики; логістичні системи; потоки в логістичних системах; логістичні діяльність; логістичний менеджмент; функціональні та специфічні сфери логістики; економічна ефективність логістики). Основною метою посібника є надання майбутнім фахівцям знань з логістичної діяльності як напряму адаптації господарюючих суб’єктів агропродовольчої сфери до динамічних змін ринкової економіки. Кожна тема включає теоретичний матеріал. контрольні питання, тести, список рекомендованих джерел.

Призначено для здобувачів вищої освіти, викладачів та фахівців у сфері логістики.

1 Пармаклі Д.М., Бахчиванжи Л.А., Евтушок О.В., Бахчиванжи В.В. Економіка підприємства. Посібник:  Комратський державний університет, Одеський державний університет.  Вид-во ТОВ  «Лерадрук». 2020. 400 с.

У підручнику викладені основні аспекти економіки сучасного підприємства як науки, яка є основою в підготовці фахівців для умов ринкової економіки. Навчальний матеріал викладено з позицій системного підходу і охоплює питання функціонування підприємства в ринковій системі, конкурентоспроможності продукції підприємства, його цінової та товарної політики, інвестицій та фінансування. Окремі теми присвячені питанням організації виробництва і зовнішньоекономічної діяльності, економічної безпеки підприємства. При підготовці підручника і викладі цих тем використаний багаторічний досвід викладання економіки підприємства в Комратському державному університеті Республіки Молдова і досвід практичної, наукової і викладацької роботи професора Д.М. Пармаклі.

Матеріал підручника адаптований до норм законодавчої бази України. Відповідно до Господарського кодексу та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства» викладені питання про види і розміри підприємств в Україні. З урахуванням пріоритетної ролі аграрних підприємств в економіці України в підручник включена глава, присвячена питанням підприємництва в аграрному секторі. Ці питання викладені доцентом Бахчиванжи Л.А. і кандидатом економічних наук Євтушок О.В. (Глава ХІІІ).

У розділі, присвяченому зовнішньоекономічної діяльності підприємства, аспірантом В.В. Бахчиванжи викладені питання функціонування морегосподарського комплексу України в забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (розділи 14.4-14.6).

Підручник може бути корисний фахівцям, підприємцям, які цікавляться питаннями економіки підприємства, аспірантам і студентам бакалаврського рівня економічних та управлінських спеціальностей установ вищої освіти, зокрема економічних факультетів аграрних університетів Республіки Молдова та України. Підручник рекомендується також для вивчення економіки підприємства студентами-іноземними громадянами, які навчаються російською мовою.

 

Основи інтернет-маркетингу Основи інтернет-маркетингу. Частина 2 : навчальний посібник / Н.Р. Кордзая. – Херсон: Олді-плюс, 2018. − 164 с.
ISBN 978-966-289-209-3Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поняття інтернет-маркетингу; характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії у месенджерах; методика та особливості маркетингу у геосоціальних мережах/сервісах; основи ведення вірусного маркетингу; сутність advergaming; особливості контекстної та банерної реклами у просторі Інтернет; основи партнерського маркетингу; методика та особливості ремаркетингу.У посібнику наведено питання щодо самоконтролю знань студентів, тести та завдання для самостійної роботи.Навчальний посібник призначений для підготовки студентів закладів вищої освіти різних форм навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг».Навчальний посібник може бути корисним для викладачів та студентів магістратури й аспірантури з економічних спеціальностей, науковців, підприємців різних сфер, керівників та співробітників маркетингових служб та рекламних агентств, широкому колу читачів.
 

Основи маркетингу 1

 Основи інтернет-маркетингу. Частина 1 : навчальний посібник / Н.Р. Кордзая. – Херсон: Олді-плюс, 2018. − 176 с.
ISBN 978-966-289-292-5Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поняття інтернет-маркетингу; методика та особливості пошукової оптимізації та оптимізації під соціальні мережі; характерні риси та алгоритм проведення маркетингової кампанії у соціальних мережах та Twitter, основи ведення е-mail маркетингу.У посібнику наведено питання щодо самоконтролю знань студентів, тести та завдання для самостійної роботи.Навчальний посібник призначений для підготовки студентів закладів вищої освіти різних форм навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг».Навчальний посібник може бути корисним для викладачів та студентів магістратури й аспірантури з економічних спеціальностей, науковців, підприємців різних сфер, керівників та співробітників маркетингових служб та рекламних агентств, широкому колу читачів.
Поведінка титулка

 

 Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю. Поведінка споживача. Навчальний посібник. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 200 с.

В навчальному посібнику викладено теоретичні і методичні основи поведінки споживачів з метою підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства, розглянуто фактори зовнішнього і внутрішнього впливу та особливості прийняття рішень при купівлі індивідуальними й індустріальними споживачами. Висвітлено концептуальні засади використання маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів. Приділено увагу кількісним та якісним дослідженням поведінки споживачів.

Теоретичний матеріал навчального посібника доповнено глосарієм, навчальним тренінгом до кожної теми, що містить тестові завдання, кросворди, ситуаційні (практичні) вправи.

Навчальний посібник рекомендований для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.

Без названия

М.Р. Мардар Сучасні методи просування товарів. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / Мардар М.Р., Лозовська Г.М., Устенко І.А.М.Р. Мардар Сучасні методи просування товарів. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / Мардар М.Р., Лозовська Г.М., Устенко І.А. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2018. – 130 с: іл. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2018. – 130 с: іл.

Навчальний посібник «Сучасні методи просування товарів» розкриває наступні питання:організацію ефективного просування та продажу товарів (позиціонування товарів, стимулювання збуту, виставкову діяльність, іструменти сенсорного маркетингу та ін.), а також інструменти мерчандайзингу якзасобу підвищення продажів товарів.Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання освітнього ступеня балавр, магістр за спеціальностями 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Облік і аудит Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України. За загальною редакцією професорів: Огійчука М.Ф., Плаксієнка В.Я., Калюги Є.В. Київ. «Аграрна освіта». 2015

Авторський колектив: професор М.Ф.Огійчук, професор В.Я.Плаксієнко, професор Є.В.Калюга, професор В.С.Білоусько, професор О.І.Гуторов, професор Л.В. Гуцаленко, професор М.Г.Михайлов, професор Т.Г. Маренич, професор Д.І.Дема, доцент О.М.Германенко, доцент Л.О.Панченко, доцент І.П.Приходько, доцент Л.Г.Панченко, доцент Л.О.Сколотій, доцент Т.П.Шев’якова, доцент К.І.Посилаєва, доцент І.М.Сафронська, доцент І.Т.Новіков, доцент І.І.Рагуліна, доцент І.В.Горковенко, доцент К.О.Утенкова, доцент О.Г.Жмайлова, доцент Л.А.Бахчиванжи, доцент Ю.С.Пеняк, доцент В.П.Клочан, доцент М.В.Дубініна, доцент О.Г.Пономаренко, доцент Н.А.Канцедал, доцент М.І.Гордієнко, доцент Т.О.Мулик, ст. викладач Л.А.Булах.

Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України з навчальних дисциплін: Бухгалтерський облік (загальна теорія), Управлінський облік, Фінансовий облік, Аудит, Організація і методика економічного аналізу, Економіка підприємства, Аналіз господарської діяльності, Облік в аграрних формуваннях та бюджетних установах.

 5 Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук, В.В. Лагодієнко. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с.

Матеріали посібника спрямовані на організацію самостійної роботи студентів щодо планування професійних компетенцій з проектування і організації маркетингових досліджень. Кожна тема містить методичні матеріали, питання і практичні завдання, ситуаціїдля аналізу та приклади сучасних марктингових досліджень. У додатках наведені зразки інструментарію збору маркетингової інформації, робочий зошит для самостійної роботи, довідникова інформація. Для студентів і магістрів з напряму підготовки «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також буде корисним викладачам, аспірантам і практикум у сфері маркетингових досліджень.

 

Книги

Експертиза товарів. Лабораторний практикум (навчальний посібник)/ М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая – Одеса: вид-во «Optimum», 2015. – 248 с.

Навчальний посібник «Експертиза товарів. Лабораторний практикум» розкриває наступні питання: правила організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливості проведення експертизи окремих товарних груп, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фітосанітарної експертизи.

Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

 2 Зовнішньоекономічна діяльність: регіональний аспект (навчальний посібник) / І.Т. Кіщак, В.В. Лагодієнко, С.П. Шевчук. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 436 с.

Розкрито теоретичні та методологічні засади системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні, досліджено фактори та методи управління ризиками, розглянуто особливості менеджменту транснаціональних корпорацій як регіональних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено теоретичні та практичні засади корпоративної соціальної відповідальності та практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні.

Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам, керівникам підприємств і організацій, консультантам і бізнес-тренерам з регіональних проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 4

Державне та регіональне управління (навчальний посібник) / І.Т. Кіщак. В.В. Лагодієнко, С.П. Шевчук, Ю.І. Кіщак. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 310 с.

У посібнику розкрито теоретичні та методологічні засади державного і регіонального управління, розглянуто принципи, методи, загальні та спеціальні функції державного управління, проаналізовано галузеву й функціональну структури регіону як об’єкта управління, розглянуто структуру і зміст регіональної політики України. Визначено роль і види прогнозування і програмування соціально-економічного розвитку регіонів, досліджено регіональні ризики та розглянуто шляхи вдосконалення системи регіонального управління.

Видання підготовлено у відповідності до навчальної програми дисципліни «Державне та регіональне управління», передбаченої навчальним планом підготовки фахівців з менеджменту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» і «Магістр».

 3  Міжнародне виробниче співробітництво (навчальний посібник)/ За ред. І.Т. Кіщака, В.В. Лагодієнко – Миколаїв: вид-во Іліон, 2013. – 266 с.

Посібник спрямований на оволодіння студентами теоретичних і практичних засад реалізації міжнародного виробничого співробітництва. Розкрито сутність міжнародного поділу праці, визначено організаційно-правові форми суб’єктів міжнародного виробничого співробітництва та значення і функції міжнародних транспортних коридорів, розглянуто питання нормативно-правового і документального забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності та практика діяльності у цій сфері суб’єктів господарювання Миколаївської області.

Розрахований на викладачів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 1 Методологія маркетингових досліджень (навчальний посібник) / За ред. І. Т. Кіщака, С. П. Шевчука, В.В. Лагодієнко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв: вид-во Іліон, 2013. – 325 с.

У навчальному посібнику розкрито методологічні засади та основні напрями маркетингових досліджень; значну увагу приділено спеціальним методам маркетингових досліджень, описано процедури формування вибірки та обробки маркетингової інформації; запропоновано рекомендації щодо підготовки звіту і презентації результатів маркетингових досліджень. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів з напряму підготовки «Менеджмент», а також буде корисним викладачам, аспірантам і практикам в сфері маркетингових досліджень.

 Metodology_1 Методологія наукових досліджень та практична підготовка: Практикум [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / Л.А. Бахчиванжи, Н.А. Добрянська, Л.В. Лопотан, / – Одеса: ПАЛЬМІРА – 2012. – 254 с.

У навчальному посібнику розглядається прикладний аспект наукової методології аграрної економічної науки, підсистема інформації, методи статистичної обробки та аналізу емпіричних даних. Значна увага приділяється основам методології досліджень, практичному застосуванню прийомів окремих методів наукових економічних досліджень емпіричного та теоретичного рівнів, технологій їх використання у науковій діяльності. Розглянуто прийоми узагальнення результатів аналізу, прогнозування, пошуку рішень, перевірки і доведення наукових гіпотез, принципи побудови наукового тексту та вимоги до його оформлення.

Розраховано на студентів, що навчаються за програмою магістрів, аспірантів, молодих науковців, науково-педагогічних кадрів.

 Книга220

Товарознавство. Товари тваринного походження (навчальний посібник)/М.Р. Мардар, А.Я. Каменський, Ф.Є. Дубровін – Л.: «Магнолія 2006», 2011. – 295 с. (гриф МОН)

В навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю даного посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження у відповідності з діючими в Україні нормативними документами. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».