Торговельний маркетинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Торговельний маркетинг» Сучасне управління торговельною діяльністю потребує глибоких знань ринкових механізмів, принципів та методів вивчення ринку, орієнтації діяльності підприємства на задоволення потреб споживачів, а отже постійного розвитку та диверсифікації маркетингової діяльності. Торговельний маркетинг ґрунтується на глибокому знанні об’єктивної інформації про споживчий ринок, про реальні вимоги та потреби споживачів. Виникає необхідність ретельного вивчення досвіду маркетингової діяльності у інших країнах і адаптації теорії та практики маркетингу до умов вітчизняної торговельної діяльності. Актуальність вивчення торговельного маркетингу зумовлена також тим, що допомагає вивчити особливості проведення маркетингової діяльності торговельних підприємств, найпоширеніших в економіці України.

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування професійних компетентностей щодо теоретичних та практичних основ сутності і змісту процесу організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності в торговельному процесі; підвищення ефективності взаємодії всіх суб’єктів в дистриб’юторської ланцюжку, від виробника до споживача продукції; використання ринку збуту як засобу для реалізації комплексу заходів, спрямованих на ефективність продажів того чи іншого товару.

Силабус: Торговельний маркетинг