Регіональний маркетинг

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Освітній компонент (ОК) «Регіональний маркетинг» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, навичок та інструментів, що дозволяють ефективно забезпечувати рішення двох взаємопов’язаних проблем: пізнання теоретичних основ науки регіональних ринкових механізмів та набуття практичних навиків щодо їх ефективного застосування в умовах ринкової економіки.

Освітній компонент «Регіональний маркетинг» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Управління маркетинговою інформацією».

МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональний маркетинг» є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації маркетингу в Україні, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку маркетингу, а також екологічних знань, мислення та свідомості маркетологів.

Силабус: Регіональний маркетинг