Якість освітньої програми та організації освітнього процесу

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на спеціальності, де безпосередньо відбувається забезпечення освітньої діяльності та освітнього процесу, шляхом надання пропозицій та участі в роботі методичної комісії щодо оновлення діючих та розроблення нових освітніх програм.

Академія реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Комунікація з ними включає короткострокові і довгострокові взаємодії, характер яких визначається пріоритетними напрямками діяльності Академії.

Інтересами та очікуваннями стейкхолдерів освітніх програм Академії для здобувачів освіти є можливість отримання сучасної та якісної освіти, сприятливих умов для особистісного розвитку і навчання в ОНАХТ, збереження фізичного та психічного здоров’я, задоволення запитів у самореалізації в суспільстві.

Вплив стейкхолдерів на забезпечення якості освітньої діяльності Академії може здійснюватися:

 • через органи студентського самоврядування;
 • через участь в адміністративних структурах на рівні Інституту;
 • колективно (ініціативні групи, академічні групи, академічний потік тощо);
 • індивідуально;
 • очно;
 • дистанційно.

На інституційному рівні  академії стейкхолдери мають право впливати на:

 • процес надання якісної освіти та забезпечення сприятливих умов навчання;
 • публічність та прозорість управлінської, організаційної та кадрової інформації;
 • удосконалення майбутнього суспільства шляхом соціалізації студентів;
 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів навчального закладу бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту ОНАХТ тощо);
 • зв’язок із потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників Академії;
 • створення груп та комісій з питань етики та академічної доброчесності шляхом сприяння академічній доброчесності (формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням тощо).
 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти в академічній мобільності, наукових проєктах, конференціях, публікаціях тощо.

З цією метою, згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу” в ОНАХТ проводяться онлайн-опитування стейкхолдерів  щодо якості освітньої програми  та якості освітньої діяльності за допомогою анкетування.

Якість викладання освітніх компонентів
Анкета для здобувачів вищої освіти
Анкета для роботодавців
Анкета для науково-педагогічного персоналу
Анкета для випускників

Результати онлайн опитування стейкхолдерів щодо якості освіти – кафедри Маркетингу, підприємництва і торгівлі ОНАХТ

Результати опитування здобувачів вищої освіти
Результати опитування роботодавців
Результати опитування науково-педагогічного персоналу
Результати опитування випускників